• Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
امروز : يكشنبه12 مهر 1394 | 20ذي‌الحجه 1436 | 4 اکتبر 2015English Arabic French
who-2013-banner


 
who

بيش از سه هزار نوع نعناع در جهان وجود دارد ولي تا کنون فقط هشتاد گياه آن را در کتاب هاي تغذيه و دارو سازي نام برده اند.